Month

czerwiec 2020
Wybuch epidemii koronawirusa i związane z tym ograniczenia w przemieszczeniu się skomplikowały przeprowadzenie pewnych standardowych procedur dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza wymagających spotkań np. zgromadzenia wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Powyższe trudności sprowokowały ustawodawcę do wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach pozwalających na przeprowadzenie tych czynności na odległość. Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. to organ kolegialny, który dla swojego działania w szczególności dla podejmowania uchwał co do zasady wymagał dotąd, co do zasady, zebrania się wspólników spółki w jednym miejscu, na ogół w siedzibie spółki. W czasie epidemii takie spotkania zostały wysoce utrudnione, zwłaszcza jeśli w spółce zasiadają wspólnicy  pochodzący lub mieszkający na co dzień za granicą. Rozwiązaniem tego problemu ma być nowelizacja art. 234[1] kodeksu spółek handlowych zmieniająca tryb przeprowadzenia zgromadzeń i umożliwiająca ich odbycie online. Do tej pory kodeks spółek handlowych zezwalał na przeprowadzenie zgromadzenia za pomocą środków komunikowania się na odległość. Wymagało to jednak umieszczenia takiego trybu w umowie spółki, zasadniczo zatem – już na etapie zakładania spółki lub dokonania zmiany umowy, co wiąże się oczywiście z wyższymi kosztami i wymogiem dochowania formy aktu notarialnego. W obecnym kształcie art. 234 [1] ksh odwraca mechanizm i zezwala na przeprowadzenie zgromadzenia wspólników w formie online, jeśli jego zakazu nie jest zamieszczony umowie spółki. Wystarczy, aby podmiot zwołujący zgromadzenie (najczęściej zarząd) poinformował o trybie przeprowadzenia. Na dodatkowe przesłanki pozwalające na przeprowadzenie zgromadzenia na odległość składa się uchwalanie przez radę nadzorczą bądź samych wspólników regulaminu odbywania zgromadzeń w takiej formie. Regulamin powinien określać niezbędne wymagania i okoliczności przeprowadzenia takiego zgromadzenia i w przypadku zatwierdzania go przez wspólników powinien zostać przyjęty uchwałą. Nie oznacza to jednak, że wybór takiego trybu i tak wymaga zebrania zgromadzenia w celu podjęcia uchwały w sposób tradycyjny, ponieważ nowelizacja przewiduje alternatywny sposób zatwierdzenia regulaminu poprzez przyjęcie go bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów...
Read More
Niebawem wejdą w życie istotne zmiany prawa konsumenckiego wynikające z ustawy z 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1495) obejmujące przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287). Ochrona konsumencka zostanie rozciągnięta na niektórych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy co prawda zawierają z innym podmiotem profesjonalnym umowę związaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą (na potrzeby jej prowadzenia – tzw. zakup „na fakturę”), jednak umowa ta nie posiada dla nich charakteru zawodowego, co w szczególności wynika z przedmiotu działalności udostępnionego w CEIDG. Z nowych uprawnień będzie mógł skorzystać na przykład księgowy, który na potrzeby prowadzenia swojej działalności kupi drukarkę albo mechanik samochodowy nabywający nieruchomość celem prowadzenia na niej działalności gospodarczej. Wynika to z założenia, że przedsiębiorcy przy zawieraniu umów spoza branży lub specjalizacji, w jakiej działają zawodowo na co dzień nie są profesjonalistami, a raczej podobnie jak konsument – słabszą stroną umowy, którą należy w większym stopniu chronić. Po pierwsze nowe regulacje odsyłają do stosowania przepisów dotyczących klauzul abuzywnych. Umowa pomiędzy przedsiębiorcami nie zawsze będzie więc wiązać w zakresie indywidualnie nieuzgodnionym w jakim narusza to interesy jednej ze stron, czego przedsiębiorcy będą mogli dochodzić w sądzie (nie zostali objęci ochroną powiatowych rzeczników konsumentów ani Prezesa UOKiK). Po drugie przepisy regulujące prawa konsumenta wynikające z rękojmi za wady rzeczy co do zasady znajdą zastosowanie do przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać m.in. z domniemania istnienia wady fizycznej rzeczy ujawnionej rok po nabyciu oraz 14-dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. Pozostawiono jednak możliwość rozszerzenia, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi w umowach zawieranych pomiędzy profesjonalistami bez względu na to, czy umowa ma dla nich charakter zawodowy. Po trzecie zgodnie z nowym przepisem art. 38a ustawy o prawach konsumenta przedsiębiorca korzystający z...
Read More