Month

kwiecień 2021
The practice of business activity of our clients more and more often encourages us to analyse the possibility and purposefulness of applying new technical solutions aimed at improving their work on many areas, including the area of contracting. In the era of restrictions forced by the global situation it is necessary to limit direct contacts between trading participants. Therefore, it is particularly pertinent to redefine when their direct presence is necessary and when they can make use of electronic means. It tourns out that in many areas of current business of entrepreneurs from different branches the choice of new technological solutions will be sufficient. They will be able to reduce the necessity of direct presence and personal signing to matters of the utmost importance. Following the development of technology, the mobile devices in particular, more and more parts of business activity have been transferred into the virtual reality. It involves documents of all kinds which are commonly drafted on a computer, sent to the client and amended in a digital form, in case of contracts. They are printed not until the final stage, when it is obligatory to obtain the signature. However would it be nowadays possible (and how much simpler would it be) to bypass also this last element and obtain a signature in a broadly understood electronic form? The first step in that direction was taken by passing the Directive 1999/93/WE, which introduced the term of an electronic signature into the European Union legislation. According to the definition included in this act these are data in electronic form which is attached to other data in electronic form and which is used by the signatory to sign. Separately as the “advanced electronic signature” was named an electronic signature which is additionally uniquely linked to signatory, capable of identifying them,...
Read More
Sticky Post
Praktyka działalności naszych Klientów coraz częściej skłania nas do analizy możliwości i celowości zastosowania nowych rozwiązań technicznych zmierzających do usprawnienia ich pracy także na etapie zawierania umów. W dobie obostrzeń wymuszonych sytuacją na świecie konieczne jest ograniczenie kontaktów bezpośrednich pomiędzy uczestnikami obrotu. Tym samym, szczególnie zasadne jest ponowne ustalenie kiedy ich obecność bezpośrednia jest konieczna, a kiedy mogą skorzystać z pomocy środków elektronicznych. Okazuje się, że w wielu sprawach z zakresu bieżącej działalności przedsiębiorców z różnych branż wystarczający będzie wybór nowych rozwiązań technicznych. Konieczność obecności bezpośredniej i osobistego składania podpisów będą mogli natomiast ograniczyć do spraw najwyższej wagi. Wraz z rozwojem techniki, a w szczególności urządzeń mobilnych, coraz więcej elementów działalności przedsiębiorstw przeniesionych zostało w przestrzeń wirtualną. Dotyczy to wszelkich dokumentów, które powszechnie sporządza się na komputerze, w formie cyfrowej przesyła do klienta oraz wprowadza ewentualne poprawki, np. w przypadku umów. Drukuje się je dopiero na ostatnim etapie, w momencie gdy trzeba uzyskać podpis. Czy jednak obecnie nie jest możliwe – a o ile prostsze by to było – ominięcie także tego ostatniego elementu i uzyskanie podpisu w szeroko rozumianej formie elektronicznej? Pierwszy krok w tym kierunku został uczyniony poprzez ustanowienie Dyrektywy 1999/93/WE, wprowadzającej w porządek prawny Unii Europejskiej pojęcie podpisu elektronicznego. Zgodnie z zawartą w niej definicją są to dane w formie elektronicznej dodane do innych danych elektronicznych i służące jako metoda uwierzytelnienia. Osobno jako „zaawansowany podpis elektroniczny” nazwano podpis elektroniczny, który jest wyłącznie przyporządkowany podpisującemu, umożliwia ustalenie jego tożsamości, stworzony jest za pomocą środków nad którymi ma on wyłączną kontrolę i jest tak powiązany z danymi, do których się odnosi, że każda późniejsza ich zmiana jest wykrywalna. Kolejny etap stanowiło uchwalenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 tzw. eIDAS, uchylającego wyżej wspomnianą dyrektywę i ustanawiającego kwalifikowany podpis elektroniczny – składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia i opierający się na kwalifikowanym...
Read More