By

Ewa Kolasińska
The new regulations of the developer act will enter into force on July 1, 2022. The act will cause about far-reaching changes aimed at securing the position of the buyer of an apartment or a single-family house. First of all, a Development Guarantee Fund will be established as a form of consumer protection in case of bankruptcy of a developer or a bank keeping an escrow account for a development investment, as well as in the event of the buyer withdrawing from the contract in the cases specified in the Act. In principle, the Fund is to be financed from developers’ contributions. In the event of open accounts, the premium cannot exceed 1% of the price of the premises, and in the case of closed accounts – only 0.1%. Another important change will be the significant expansion of the prospectus. The document will have to be handed over to the buyer each time before concluding a developer or reservation agreement (and not at his request as heretofore). There must be specific information on planned investments within a radius of 1 km from the area involved by the development project. The consequence of these changes for the developer will be the necessity to significantly increase the expenditure on obtaining and updating information about planned investments. New regulations regarding the procedure of acceptance of premises and reporting of defects in the premises will also come into force. There will be introduced, among others new rights for buyers, such as the possibility of removing a defect at the developer’s expense (if the developer does not remove it on time), as well as a fairly severe sanction for failure to respond to the reported defects within 14 days. In such a case, the delay means the full recognition of the validity of the buyer’s...
Read More
1 lipca 2022 r. wejdą w życie zmiany do ustawy deweloperskiej, co spowoduje daleko idące zmiany mające na celu zabezpieczenie pozycji nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.  Po pierwsze, powstanie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny będący formą zabezpieczenia konsumenta w przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera lub banku prowadzącego rachunek powierniczy dla inwestycji deweloperskiej, a także w przypadku odstąpienia przez nabywcę od umowy, w przypadkach określonych w ustawie. Fundusz ma być finansowany ze składek deweloperów. W przypadku rachunków otwartych składka nie będzie mogła przekroczyć 1% ceny lokalu, zaś w przypadku rachunków zamkniętych – jedynie 0,1%. Kolejną istotną zmianą będzie znaczne rozszerzenie prospektu informacyjnego. Dokument będzie trzeba przekazać nabywcy każdorazowo przed zawarciem umowy deweloperskiej lub rezerwacyjnej (a nie, jak dotychczas, na jego żądanie). Muszą się tam znaleźć szczegółowe informacje o planowanych inwestycjach w promieniu aż 1 km od terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim. Konsekwencją tych zmian dla dewelopera będzie konieczność znacznego zwiększenia nakładów na uzyskiwanie i aktualizację informacji o planowanych inwestycjach. Wejdą w życie także nowe zasady odbioru oraz zgłaszania wad lokalu. Wprowadzone zostaną m.in. nowe uprawnienia dla nabywców, jak np. możliwość usunięcia wady na koszt dewelopera, gdy deweloper nie usuwa jej w terminie, a także dość surowa sankcja za brak ustosunkowania się do zgłoszonych wad w terminie 14 dni. W takim przypadku opóźnienie oznacza całkowite uznanie zasadności twierdzeń nabywcy, a co za tym idzie konieczność usunięcia wszystkich wskazanych przez niego wad. Nowością jest wprowadzenie pojęcia wady istotnej i powiązanie go z uprawnieniem nabywcy do odmowy odbioru lokalu w sytuacji, gdy deweloper odmawia uznania istnienia takiej wady. Nowa ustawa deweloperska przewiduje także szereg dodatkowych sytuacji (poza obecnie obowiązującymi), w których nabywca będzie mógł zerwać umowę. Nowością jest to, że przepisy wyraźnie umożliwiają odstąpienie nie tylko od umowy deweloperskiej, ale także od innych umów wskazanych w ustawie. Do nowej ustawy deweloperskiej wprowadzono także regulacje dotyczące umowy rezerwacyjnej. Przepisy...
Read More
The practice of business activity of our clients more and more often encourages us to analyse the possibility and purposefulness of applying new technical solutions aimed at improving their work on many areas, including the area of contracting. In the era of restrictions forced by the global situation it is necessary to limit direct contacts between trading participants. Therefore, it is particularly pertinent to redefine when their direct presence is necessary and when they can make use of electronic means. It tourns out that in many areas of current business of entrepreneurs from different branches the choice of new technological solutions will be sufficient. They will be able to reduce the necessity of direct presence and personal signing to matters of the utmost importance. Following the development of technology, the mobile devices in particular, more and more parts of business activity have been transferred into the virtual reality. It involves documents of all kinds which are commonly drafted on a computer, sent to the client and amended in a digital form, in case of contracts. They are printed not until the final stage, when it is obligatory to obtain the signature. However would it be nowadays possible (and how much simpler would it be) to bypass also this last element and obtain a signature in a broadly understood electronic form? The first step in that direction was taken by passing the Directive 1999/93/WE, which introduced the term of an electronic signature into the European Union legislation. According to the definition included in this act these are data in electronic form which is attached to other data in electronic form and which is used by the signatory to sign. Separately as the “advanced electronic signature” was named an electronic signature which is additionally uniquely linked to signatory, capable of identifying them,...
Read More
Sticky Post
Praktyka działalności naszych Klientów coraz częściej skłania nas do analizy możliwości i celowości zastosowania nowych rozwiązań technicznych zmierzających do usprawnienia ich pracy także na etapie zawierania umów. W dobie obostrzeń wymuszonych sytuacją na świecie konieczne jest ograniczenie kontaktów bezpośrednich pomiędzy uczestnikami obrotu. Tym samym, szczególnie zasadne jest ponowne ustalenie kiedy ich obecność bezpośrednia jest konieczna, a kiedy mogą skorzystać z pomocy środków elektronicznych. Okazuje się, że w wielu sprawach z zakresu bieżącej działalności przedsiębiorców z różnych branż wystarczający będzie wybór nowych rozwiązań technicznych. Konieczność obecności bezpośredniej i osobistego składania podpisów będą mogli natomiast ograniczyć do spraw najwyższej wagi. Wraz z rozwojem techniki, a w szczególności urządzeń mobilnych, coraz więcej elementów działalności przedsiębiorstw przeniesionych zostało w przestrzeń wirtualną. Dotyczy to wszelkich dokumentów, które powszechnie sporządza się na komputerze, w formie cyfrowej przesyła do klienta oraz wprowadza ewentualne poprawki, np. w przypadku umów. Drukuje się je dopiero na ostatnim etapie, w momencie gdy trzeba uzyskać podpis. Czy jednak obecnie nie jest możliwe – a o ile prostsze by to było – ominięcie także tego ostatniego elementu i uzyskanie podpisu w szeroko rozumianej formie elektronicznej? Pierwszy krok w tym kierunku został uczyniony poprzez ustanowienie Dyrektywy 1999/93/WE, wprowadzającej w porządek prawny Unii Europejskiej pojęcie podpisu elektronicznego. Zgodnie z zawartą w niej definicją są to dane w formie elektronicznej dodane do innych danych elektronicznych i służące jako metoda uwierzytelnienia. Osobno jako „zaawansowany podpis elektroniczny” nazwano podpis elektroniczny, który jest wyłącznie przyporządkowany podpisującemu, umożliwia ustalenie jego tożsamości, stworzony jest za pomocą środków nad którymi ma on wyłączną kontrolę i jest tak powiązany z danymi, do których się odnosi, że każda późniejsza ich zmiana jest wykrywalna. Kolejny etap stanowiło uchwalenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 tzw. eIDAS, uchylającego wyżej wspomnianą dyrektywę i ustanawiającego kwalifikowany podpis elektroniczny – składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia i opierający się na kwalifikowanym...
Read More
Due to the prevailing coronavirus pandemic and the gradual resumption of court activities, polish government has been introduce new provisions to reconcile their functioning in accordance with the requirements of sanitary safety. For this purpose, the latest amendment to the Act of March 2, 2020 (Journal of Laws of 2020, item 374, as amended) on specific solutions related to the prevention and eradication of COVID-19, other infectious diseases and the situations caused by them crisis (so called The “anti-crisis shield”) introduced, among others, the following changes in civil proceedings. I.    Court sessions online – to the anti-crisis shield has been added art. 15zzs1 – 15zzs5. which are regulating the way of conducting hearings in civil proceedings. In accordance with art. 15 zzs1 of the anti-crisis shield, there was introduced some options so that parties would not have to appear in court for hearings and public sessions. First, they will be carried out via telecommunications equipment. This means that the parties will be able to participate in the hearings through devices transmitting sound and image at a distance, e.g. by staying in the office of their attorney. The second option, in the event that it will be impossible to conduct a hearing by means of communication indicated above, and personal appearance may endanger the lives and health of participants, the presiding judge has the option of changing the public mode to unpublic. The party has 7 days from delivery of the order to oppose the session in camera. The above procedure in civil cases is to be the rule, and exceptions to it are exceptional in nature throughout the period of the threat of epidemic, the epidemic as well as one year after the termination of the last of them. All these modes will apply unless the hearing can be...
Read More
On the 1st November 2019 the obligatory split payment mechanism was introduced. This mechanism replaced the previously applicable VAT reverse charge mechanism. Under reverse charge mechanism, the recipient or the buyer of goods or services mentioned in Appendix no. 11 and 14 to The Goods and Services Tax Act of 11 March 2004 (‘VAT Act’) was obligated to pay the tax (this system particularly concerned subcontractors for construction services). The current split payment mechanism consists in the fact that in transactions between entrepreneurs, the payment made is divided between two accounts – the net amount is transferred to the regular bank account, and VAT amount is transferred to the VAT account associated with the regular bank account. The split payment mechanism will be mandatory if all the following conditions are met: – the transaction is carried out between VAT taxpayers, – the value of the transaction, regardless of the number of payments, exceeds PLN 15,000 or its equivalent, – the transaction relates to supplies of goods and services listed in Appendix no. 15 of the VAT Act (this Appendix includes in particular, goods and services previously subject to the reverse charge mechanism in accordance with Appendix no. 11 and 14 to the VAT Act, e.g.: construction works associated with constructing residential and non-residential buildings; works related to the installation of: electrical, plumbing, ventilation, air-conditioning and gas installations; finishing works). For transactions not exceeding PLN 15,000, the split payment mechanism is voluntary. The invoice documenting the transaction covered by the mandatory split payment mechanism must include the annotation: “mechanizm podzielonej płatności” (“split payment mechanism” in Polish). The lack of annotation mentioned above will result in a fine being imposed on the seller in the form of an additional tax liability in the amount of 30% of the VAT amount resulting from...
Read More
Z dniem 1 listopada 2019 r. wprowadzono obowiązkowy system podzielonej płatności (split payment). System ten zastąpił dotychczas obowiązujący mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. System ten polegał na tym, że to nabywca określonych towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 11 i 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („ustawa o VAT”) zobowiązany był do rozliczenia podatku VAT (system w szczególności dotyczył podwykonawców usług budowlanych). Obecny system split payment polega na tym, że w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami dokonywana zapłata jest rozdzielona pomiędzy dwa rachunki – kwota netto wpływa na ogólny rachunek bankowy przedsiębiorcy, a podatek VAT wpływa na powiązany z rachunkiem ogólnym rachunek VAT. Mechanizm split payment jest obowiązkowy, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki: – transakcja dokonywana jest pomiędzy podatnikami VAT, – wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, – transakcja dotyczy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (załącznik ten obejmuje w szczególności towary i usługi dotychczas objęte odwrotnym obciążeniem zgodnie z załącznikami nr 11 i 14 ustawy o VAT, przykładowo: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; roboty związane z wykonywaniem instalacji: elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych; prace wykończeniowe). Przy transakcjach nieprzekraczających 15.000 zł mechanizm split payment jest dobrowolny. Faktura VAT dokumentująca transakcję objętą obowiązkowym mechanizmem split payment musi zawierać adnotację: „mechanizm podzielonej płatności”. Brak umieszczenia powyższej adnotacji będzie skutkował nałożeniem kary na sprzedawcę w postaci dodatkowego zobowiązania podatku VAT w wysokości 30% kwoty VAT objętej fakturą. Sankcja w takiej samej wysokości może zostać nałożona na nabywcę, który, pomimo obowiązku stosowania mechanizmu split payment, dokona zapłaty z jego pominięciem. Kara nie zostanie nałożona, jeżeli sprzedawca, pomimo pominięcia mechanizmu split payment, odprowadzi należny podatek VAT. Płatność dokonana z pominięciem mechanizmu split payment będzie skutkowała brakiem...
Read More