Month

czerwiec 2022
The new regulations of the developer act will enter into force on July 1, 2022. The act will cause about far-reaching changes aimed at securing the position of the buyer of an apartment or a single-family house. First of all, a Development Guarantee Fund will be established as a form of consumer protection in case of bankruptcy of a developer or a bank keeping an escrow account for a development investment, as well as in the event of the buyer withdrawing from the contract in the cases specified in the Act. In principle, the Fund is to be financed from developers’ contributions. In the event of open accounts, the premium cannot exceed 1% of the price of the premises, and in the case of closed accounts – only 0.1%. Another important change will be the significant expansion of the prospectus. The document will have to be handed over to the buyer each time before concluding a developer or reservation agreement (and not at his request as heretofore). There must be specific information on planned investments within a radius of 1 km from the area involved by the development project. The consequence of these changes for the developer will be the necessity to significantly increase the expenditure on obtaining and updating information about planned investments. New regulations regarding the procedure of acceptance of premises and reporting of defects in the premises will also come into force. There will be introduced, among others new rights for buyers, such as the possibility of removing a defect at the developer’s expense (if the developer does not remove it on time), as well as a fairly severe sanction for failure to respond to the reported defects within 14 days. In such a case, the delay means the full recognition of the validity of the buyer’s...
Read More
1 lipca 2022 r. wejdą w życie zmiany do ustawy deweloperskiej, co spowoduje daleko idące zmiany mające na celu zabezpieczenie pozycji nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.  Po pierwsze, powstanie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny będący formą zabezpieczenia konsumenta w przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera lub banku prowadzącego rachunek powierniczy dla inwestycji deweloperskiej, a także w przypadku odstąpienia przez nabywcę od umowy, w przypadkach określonych w ustawie. Fundusz ma być finansowany ze składek deweloperów. W przypadku rachunków otwartych składka nie będzie mogła przekroczyć 1% ceny lokalu, zaś w przypadku rachunków zamkniętych – jedynie 0,1%. Kolejną istotną zmianą będzie znaczne rozszerzenie prospektu informacyjnego. Dokument będzie trzeba przekazać nabywcy każdorazowo przed zawarciem umowy deweloperskiej lub rezerwacyjnej (a nie, jak dotychczas, na jego żądanie). Muszą się tam znaleźć szczegółowe informacje o planowanych inwestycjach w promieniu aż 1 km od terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim. Konsekwencją tych zmian dla dewelopera będzie konieczność znacznego zwiększenia nakładów na uzyskiwanie i aktualizację informacji o planowanych inwestycjach. Wejdą w życie także nowe zasady odbioru oraz zgłaszania wad lokalu. Wprowadzone zostaną m.in. nowe uprawnienia dla nabywców, jak np. możliwość usunięcia wady na koszt dewelopera, gdy deweloper nie usuwa jej w terminie, a także dość surowa sankcja za brak ustosunkowania się do zgłoszonych wad w terminie 14 dni. W takim przypadku opóźnienie oznacza całkowite uznanie zasadności twierdzeń nabywcy, a co za tym idzie konieczność usunięcia wszystkich wskazanych przez niego wad. Nowością jest wprowadzenie pojęcia wady istotnej i powiązanie go z uprawnieniem nabywcy do odmowy odbioru lokalu w sytuacji, gdy deweloper odmawia uznania istnienia takiej wady. Nowa ustawa deweloperska przewiduje także szereg dodatkowych sytuacji (poza obecnie obowiązującymi), w których nabywca będzie mógł zerwać umowę. Nowością jest to, że przepisy wyraźnie umożliwiają odstąpienie nie tylko od umowy deweloperskiej, ale także od innych umów wskazanych w ustawie. Do nowej ustawy deweloperskiej wprowadzono także regulacje dotyczące umowy rezerwacyjnej. Przepisy...
Read More