By

Zuzanna Czeszak
At the beginning of next year, significant changes to the consumer law resulting from the Act of 31 July 2019 amending certain acts in order to reduce regulatory burdens [polish: o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych] will come into force. It will include changes in the Civil Code and the Act of 30 May 2014 on Consumer Rights. According to the changes, consumer protection will be extended to entrepreneurs who are natural persons and conclude a contract with another professional entity, directly connected with his or her economic activity, but not of “professional nature”. It is not clear how to understand the term “professional nature of the contract”. The Act states that this is to be based on information entered into the Central Registration and Information on Business [polish: Centralna Ewidencja I Informacja o Działalności Gospodarczej]. For example, new rights will be available to an accountant who will buy a printer or a car mechanic who will buy the property in order to run his business on it. This is based on the assumption that when concluding contracts outside the industry or specialisation in which they operate on a daily basis, traders are not professionals but rather, like consumers, a weaker party to the contract and should be better protected. Firstly, the new regulations refer to the application of protection from unlawful contractual provisions. Thus a contract between entrepreneurs will not be binding, to the extent that it is not individually agreed and violates the interests of one of the parties. Secondly, the provisions governing consumer rights under the warranty for defects in goods will also generally apply to entrepreneurs. However, there will be still a possibility to extend, limit or exclude warranty liability in contracts concluded between professionals, regardless of whether the contract is of professional...
Read More
Niebawem wejdą w życie istotne zmiany prawa konsumenckiego wynikające z ustawy z 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1495) obejmujące przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287). Ochrona konsumencka zostanie rozciągnięta na niektórych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy co prawda zawierają z innym podmiotem profesjonalnym umowę związaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą (na potrzeby jej prowadzenia – tzw. zakup „na fakturę”), jednak umowa ta nie posiada dla nich charakteru zawodowego, co w szczególności wynika z przedmiotu działalności udostępnionego w CEIDG. Z nowych uprawnień będzie mógł skorzystać na przykład księgowy, który na potrzeby prowadzenia swojej działalności kupi drukarkę albo mechanik samochodowy nabywający nieruchomość celem prowadzenia na niej działalności gospodarczej. Wynika to z założenia, że przedsiębiorcy przy zawieraniu umów spoza branży lub specjalizacji, w jakiej działają zawodowo na co dzień nie są profesjonalistami, a raczej podobnie jak konsument – słabszą stroną umowy, którą należy w większym stopniu chronić. Po pierwsze nowe regulacje odsyłają do stosowania przepisów dotyczących klauzul abuzywnych. Umowa pomiędzy przedsiębiorcami nie zawsze będzie więc wiązać w zakresie indywidualnie nieuzgodnionym w jakim narusza to interesy jednej ze stron, czego przedsiębiorcy będą mogli dochodzić w sądzie (nie zostali objęci ochroną powiatowych rzeczników konsumentów ani Prezesa UOKiK). Po drugie przepisy regulujące prawa konsumenta wynikające z rękojmi za wady rzeczy co do zasady znajdą zastosowanie do przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać m.in. z domniemania istnienia wady fizycznej rzeczy ujawnionej rok po nabyciu oraz 14-dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. Pozostawiono jednak możliwość rozszerzenia, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi w umowach zawieranych pomiędzy profesjonalistami bez względu na to, czy umowa ma dla nich charakter zawodowy. Po trzecie zgodnie z nowym przepisem art. 38a ustawy o prawach konsumenta przedsiębiorca korzystający z...
Read More