Zgromadzenia Wspólników online

Wybuch epidemii koronawirusa i związane z tym ograniczenia w przemieszczeniu się skomplikowały przeprowadzenie pewnych standardowych procedur dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza wymagających spotkań np. zgromadzenia wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Powyższe trudności sprowokowały ustawodawcę do wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach pozwalających na przeprowadzenie tych czynności na odległość.

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. to organ kolegialny, który dla swojego działania w szczególności dla podejmowania uchwał co do zasady wymagał dotąd, co do zasady, zebrania się wspólników spółki w jednym miejscu, na ogół w siedzibie spółki. W czasie epidemii takie spotkania zostały wysoce utrudnione, zwłaszcza jeśli w spółce zasiadają wspólnicy  pochodzący lub mieszkający na co dzień za granicą. Rozwiązaniem tego problemu ma być nowelizacja art. 234[1] kodeksu spółek handlowych zmieniająca tryb przeprowadzenia zgromadzeń i umożliwiająca ich odbycie online.

Do tej pory kodeks spółek handlowych zezwalał na przeprowadzenie zgromadzenia za pomocą środków komunikowania się na odległość. Wymagało to jednak umieszczenia takiego trybu w umowie spółki, zasadniczo zatem – już na etapie zakładania spółki lub dokonania zmiany umowy, co wiąże się oczywiście z wyższymi kosztami i wymogiem dochowania formy aktu notarialnego. W obecnym kształcie art. 234 [1] ksh odwraca mechanizm i zezwala na przeprowadzenie zgromadzenia wspólników w formie online, jeśli jego zakazu nie jest zamieszczony umowie spółki. Wystarczy, aby podmiot zwołujący zgromadzenie (najczęściej zarząd) poinformował o trybie przeprowadzenia.

Na dodatkowe przesłanki pozwalające na przeprowadzenie zgromadzenia na odległość składa się uchwalanie przez radę nadzorczą bądź samych wspólników regulaminu odbywania zgromadzeń w takiej formie. Regulamin powinien określać niezbędne wymagania i okoliczności przeprowadzenia takiego zgromadzenia i w przypadku zatwierdzania go przez wspólników powinien zostać przyjęty uchwałą. Nie oznacza to jednak, że wybór takiego trybu i tak wymaga zebrania zgromadzenia w celu podjęcia uchwały w sposób tradycyjny, ponieważ nowelizacja przewiduje alternatywny sposób zatwierdzenia regulaminu poprzez przyjęcie go bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu.

Zgromadzenie w takiej formie powinno wykorzystywać do komunikacji środki pozwalające na transmisję w czasie rzeczywistym oraz dwustronną komunikację uczestników. W protokole z takiego zgromadzenia zamiast listy obecności zamieszcza się listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podpisy uczestników zgromadzenia wspólników odbytego w tym trybie nie są wymagane.

Warte odnotowanie jest, że powyższa zmiana nie została wprowadzona tylko na czas epidemii a zostanie w kodeksie spółek handlowych również po jej zakończeniu.

Related Posts