Aktualności

Sticky Post

PODPISYWANIE DOKUMENTÓW Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Praktyka działalności naszych Klientów coraz częściej skłania nas do analizy możliwości i celowości zastosowania nowych rozwiązań technicznych zmierzających do usprawnienia ich pracy także na etapie zawierania umów. W dobie obostrzeń wymuszonych sytuacją na świecie konieczne jest ograniczenie kontaktów bezpośrednich pomiędzy uczestnikami obrotu. Tym samym, szczególnie zasadne jest ponowne ustalenie kiedy ich obecność bezpośrednia jest konieczna, a […]

AMENDMENTS TO THE DEVELOPER ACT

The new regulations of the developer act will enter into force on July 1, 2022. The act will cause about far-reaching changes aimed at securing the position of the buyer of an apartment or a single-family house. First of all, a Development Guarantee Fund will be established as a form of consumer protection in case […]

ZMIANY USTAWY DEWELOPERSKIEJ

1 lipca 2022 r. wejdą w życie zmiany do ustawy deweloperskiej, co spowoduje daleko idące zmiany mające na celu zabezpieczenie pozycji nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.  Po pierwsze, powstanie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny będący formą zabezpieczenia konsumenta w przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera lub banku prowadzącego rachunek powierniczy dla inwestycji deweloperskiej, a także w przypadku odstąpienia […]

SIGNING DOCUMENTS WITH THE USE OF MODERN TECHNOLOGY

The practice of business activity of our clients more and more often encourages us to analyse the possibility and purposefulness of applying new technical solutions aimed at improving their work on many areas, including the area of contracting. In the era of restrictions forced by the global situation it is necessary to limit direct contacts […]

Information about e-hearings Covid-19

Due to the prevailing coronavirus pandemic and the gradual resumption of court activities, polish government has been introduce new provisions to reconcile their functioning in accordance with the requirements of sanitary safety. For this purpose, the latest amendment to the Act of March 2, 2020 (Journal of Laws of 2020, item 374, as amended) on […]

General meetings online

The outbreak of the coronavirus epidemic and the associated restrictions on traveling have complicated the performance of standard procedures for the operation of enterprises, in particular those requiring meetings, such as general meetings of partners of limited liability companies Meeting of shareholders in a limited liability company is a collegiate body which, in order to […]

MANDATORY SPLIT PAYMENT FROM 1ST NOVEMBER 2019

On the 1st November 2019 the obligatory split payment mechanism was introduced. This mechanism replaced the previously applicable VAT reverse charge mechanism. Under reverse charge mechanism, the recipient or the buyer of goods or services mentioned in Appendix no. 11 and 14 to The Goods and Services Tax Act of 11 March 2004 (‘VAT Act’) […]

Zgromadzenia Wspólników online

Wybuch epidemii koronawirusa i związane z tym ograniczenia w przemieszczeniu się skomplikowały przeprowadzenie pewnych standardowych procedur dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza wymagających spotkań np. zgromadzenia wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Powyższe trudności sprowokowały ustawodawcę do wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach pozwalających na przeprowadzenie tych czynności na odległość. Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. to […]