Radca Prawny Filip Kolasiński

Informacja dla kontrahentów
Kancelarii Radcy Prawnego Filipa Kolasińskiego

Administratorem Danych Osobowych podanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego Filipa Kolasińskiego jest radca prawny Filip Kolasiński (dalej jako „ADO”) prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Filip Kolasiński z siedzibą w Poznaniu (60-749) przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 10/4, NIP 7831575534, REGON 302362092

dane kontaktowe ADO: e-mail: biuro@efklegal.pl

Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych:

1. Cele przetwarzania danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy oraz podjęcia czynności z tym związanych, w tym ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony praw ADO. 

2. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit b), c) i f) RODO[2], co znaczy, że jest to niezbędne dla wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO oraz dla ewentualnego dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony praw ADO, a w pozostałym zakresie art. 6 ust.1 lit a) RODO tj. zgoda.

3. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców

Dane osobowe mogą zostać udostępnione:

4.1. podmiotom zewnętrznym, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych w oparciu o stosowną umowę, o której mowa w art. 28 RODO takim jak w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe;

4.2. podmiotom, w szczególności organom administracji publicznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w ramach realizacji praw lub obowiązków ADO, takim jak w szczególności organy podatkowe;

4.3. upoważnionym osobom w ramach działalności ADO.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia wykonywania praw lub obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów prawa lub ustania możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń albo zakończenia procesu dochodzenia roszczeń lub obrony praw ADO z tym związanych i w którym mogą zostać ujawnione roszczenia związane z Umową.

6. Informacje o prawach

ADO informuje, że ma Pan/Pani prawo do:

6.1. żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

6.2. w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6.3. ADO informuje, że ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale było konieczne celem zawarcia i jest konieczne celem wykonywania Umowy oraz ochrony praw ADO.

8. Decyzje dotyczące Pani/Pana osoby nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), w treści informacji jako „RODO